1. Algemeen
1.1 De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de zwangerschaps- en ouderschapscursussen van Moeder Natuurlijk.
1.2 Onder docent wordt verstaan de docent werkzaam bij Moeder Natuurlijk.
1.3 Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner. Onder partner wordt verstaan de persoon die de zwangere ondersteunt tijdens de geboorte.


2. De cursus
2.1 Op www.moedernatuurlijk.nl staan de cursusvormen, cursusdata en tijden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen zal de cursusdata verplaatst worden. Indien hier sprake van is krijgt de cursist hierover bericht.
2.2 Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de cursus door op de afgesproken data.
2.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Moeder Natuurlijk gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Inschrijving
3.1 Inschrijving voor de cursus gebeurt via het betaalsysteem op de website www.moedernatuurlijk.nl. Na betaling is je plek in de cursus gereserveerd, niet na schriftelijke of mondelinge toezegging.

4. Correspondentie
4.1 Correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email via info@moedernatuurlijk.nl
4.2 Wanneer een cursist een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, kan deze niet bij een andere groep ingehaald worden.
4.3 Wanneer de cursist een online les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, ontvangt de cursist een mail met een link naar de opgenomen les via Zoom. De les kan dan in de eigen tijd worden terug gekeken. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.
4.4 Als de cursist een contactformulier of andere formulieren op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en correcte afhandeling van het bericht of e-mail.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Moeder Natuurlijk, of de docent werkzaam bij Moeder Natuurlijk, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.
5.2 Medische conditie van de cursist. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is.
Moeder Natuurlijk is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist. Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen, dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

6. Betaling
6.1 Na aanmelding en betaling via de webshop ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging. Aanmelden verplicht tot betalen. Wanneer er sprake is van vergoeding kan via info@moedernatuurlijk.nl een factuur/ bewijs van deelname voor de verzekering aanvragen, na het afronden van de cursus.
6.2 Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze contact opnemen met info@moedernatuurlijk.nl om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.
6.3 Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

7. Annulering door de cursist
7.1 Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij Moeder Natuurlijk hiervan direct op de hoogte te brengen. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt € 25,- administratiekosten gerekend. Dit wordt in mindering gebracht op het betaalde cursusgeld. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf vier weken tot drie weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Volledige restitutie van het cursusgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:

  • Indien de cursist prematuur (voor 37 weken zwangerschap) bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.
  • Wanneer de cursist om medische redenen aan haar als persoon, niet deel kan nemen aan de cursus en er geen mogelijkheid is om middels Zoom de les op afstand bij te wonen (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).
  • Wanneer een andere cursist de plek inneemt voor de start van de cursus (dit kan dus soms vlak voor de start van de cursus pas duidelijk zijn).

8. Annulering door Moeder Natuurlijk
8.1 Moeder Natuurlijk behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursist wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde cursusgeld kan in dit geval worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende cursusperiode.
8.2 Moeder Natuurlijk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting van haar rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Moeder Natuurlijk geen invloed kan uitoefenen en waardoor Moeder Natuurlijk niet in staat is de verplichtingen na te komen. De normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge van de overmacht waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Moeder Natuurlijk in redelijkheid niet van de deelnemer mag worden verlangd. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

9. Herroepingsrecht

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

Onze digitale producten en live en online diensten zijn vanwege hun aard niet te retourneren. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

10. Vertrouwelijkheid
10.1 De gegevens en informatie die de cursist verstrekt, zal Moeder Natuurlijk zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Moeder Natuurlijk mag de persoonsgegevens van de cursist uitsluitend en alleen gebruiken voor eigen administratieve doeleinden. Moeder Natuurlijk zal de persoonsgegevens van de cursist niet uit lenen, verhuren, verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

11. Tarieven
11.1 De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.moedernatuurlijk.nl. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

12. Klachten
12.1 Een cursist kan een klacht per e-mail indienen bij Moeder Natuurlijk: info@moedernatuurlijk.nl
12.2 Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld.

Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Moeder Natuurlijk

Eigenaar: Kim Jonasse

Telefoonnummer: 06-28517183

E-mailadres: info@moedernatuurlijk.nl

KvK-nummer: 54425530